Voedselveiligheid is en blijft topprioriteit binnen IKB Ei

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft vandaag haar rapport ‘Opkomende voedselveiligheidsrisico’s’ gepubliceerd. De belangrijkste conclusie is het ontbreken van een gestructureerde aanpak om opkomende voedselveiligheidsrisico’s tijdig te signalen en te beoordelen. OVONED sluit zich aan bij deze conclusie van het rapport, als het gaat over de situatie in het verleden. Voor de Nederlandse eiersector geldt dat voedselveiligheid topprioriteit is en blijft. De volledig vernieuwde kwaliteitsregeling IKB Ei vormt de basis daarvoor.

De Nederlandse eiersector heeft haar kwaliteitsregeling IKB Ei versterkt, zoals beschreven in het rapport. Het rapport benoemt onder andere het aanmelden van IKB Ei bij ketenborging.nl, het protocol incidentmanagement, de meldplicht voor IKB-deelnemers, het meldpunt IKB en vooraf toestemming van IKB deelnemers voor wederzijdse informatie uitwisseling met de overheid. Ook wordt aangegeven dat IKB Ei in het verleden slechts op een aantal stoffen monitoring uitvoerde (namelijk op die stoffen waar zich op dat moment een bekend risico voordeed).

Inmiddels is binnen IKB Ei het programma monitoring kritische stoffen op een breed aantal stofgroepen gestart. Hierbij wordt gestructureerd gemonitord op mogelijke residuen van stoffen die niet thuishoren in eieren en pluimvee. Tevens heeft het laagdrempelige (anonieme) meldpunt zijn toegevoegde waarde bewezen, omdat er meerdere signalen en meldingen zijn ontvangen. IKB Ei heeft zich in augustus 2018 aangemeld bij ketenborging.nl. Momenteel bevindt IKB Ei zich in de acceptatieprocedure voor ketenborging.nl. Deelname aan ketenborging.nl draagt onder meer bij aan de wederzijdse informatie uitwisseling tussen de overheid en de kwaliteitsregeling. Op deze manier worden incidenten tijdig aan elkaar gemeld en de risico’s op crisissen verkleind. Aanvullend heeft OVONED in samenwerking met de FNLI en het CBL een draaiboek voedselveiligheidsincidenten opgesteld. Binnenkort wordt het draaiboek getest binnen de sector en in het najaar samen met de overheid.

Met al deze aanpassingen draagt IKB Ei bij aan het tijdig signaleren en beoordelen van voedselveiligheidsrisico’s.

Ook de komende maanden werkt IKB Ei verder aan de verdere versterking van de regeling. Bent u benieuwd waar de eierketen staat met de uitvoering van de versterking van het schema? Kijk in de Voortgangsrapportage Actieplan Voedselveiligheid van maart 2018 aan de Tweede Kamer of op de website www.ikbei.nl. Dit najaar wordt de volgende voortgangsrapportage aangeboden aan de Tweede Kamer.

Contacten met de pers verlopen via Eric Hubers (06-12859921), voorzitter OVONED of Ben Dellaert, secretaris OVONED (bdellaert@avined.nl).