Beknopt verslag OVONED 2016

OVONED houdt zich vooral bezig met het kwaliteitsbeleid in de eiersector (schemabeheerder IKB Ei) en de promotie van de sector het ei. OVONED is voornemens om bij de overheid een algemeen verbindend verklaring aan te vragen voor de financiering van veterinair en praktijkonderzoek. Ondanks vele voorbereidende werkzaamheden daarvoor is dat in 2016 nog niet afgerond.

De inkomsten zijn de deelnemersbijdragen IKB Ei en eventuele subsidies. Daarnaast is voor de promotie van het ei een bijdrage geïnd bij legpluimveehouders en pakstations. Het jaar is afgesloten met een (gering) positief saldo. Dit is toegevoegd aan de reserves, die bedoeld zijn als weerstandsvermogen. Indien het positieve saldo te hoog oploopt, zal dit leiden tot lagere deelnemersbijdragen in het daaropvolgende jaar.

In het Jaarverslag 2016 en Jaarrekening 2016 vindt u alle details en resultaten.