Beknopt verslag OVONED 2014

Het jaar 2014 was een overgangsjaar waarbij het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) nog bestond en OVONED verder is ingericht na de oprichting eind 2013. In 2014 was het PPE nog verantwoordelijk voor de uitvoering van de publieke taken, zoals I&R (KIP), pluimveegezondheidszorg, Plan van Aanpak Salmonella en antibioticareductie.
OVONED heeft de private kwaliteitsregeling IKB Ei van de Stichting IKB Ei overgenomen en is daar vanaf begin 2014 verantwoordelijk voor. De Stichting IKB Ei is daartoe gefuseerd met OVONED, waarmee alle rechten en plichten van rechtswege zijn overgegaan. Het Centraal College van Deskundigen, waar alle stakeholders in vertegenwoordigd zijn, bereidt de inhoudelijke besluiten over de IKB Ei-regeling voor. Het Bestuur van OVONED bekrachtigt deze besluiten na marginale toetsing.

OVONED heeft zich in 2014 sterk gemaakt voor de voortzetting van een campagne voor voorlichting over en afzetbevordering van eieren. Doel is het imago van het ei als gezond en veelzijdig voedingsmiddel verder te verbeteren. Daarnaast wordt objectieve informatie  verschaft over de productie van eieren en eiproducten. In het verslagjaar zijn de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe campagne, die in maart 2015 van start is gegaan. Tevens zijn afspraken gemaakt over de manier waarop de financiering plaatsvindt.

In oktober zijn de betreffende medewerkers, die met hun taak vanuit het PPE zijn overgegaan naar OVONED, verhuisd van Zoetermeer naar Zeist. Voor de werkzaamheden voor IKB Ei is menskracht ingehuurd bij het PPE. Daarnaast heeft OVONED menskracht ingehuurd bij CoMore B.V. en Alspectro B.V.

De jaarrekening over 2014 sluit met een positief saldo. Dit is in lijn met het streven van het Bestuur om enige weerstandsreserve aan te leggen. OVONED heeft voor de afzetbevorderingsactiviteiten een subsidie van het PPE ontvangen. Deze zal in de komende jaren besteed worden om een deel van de kosten van de campagne “Het is altijd weer voor een ei” te dekken. Daarnaast zijn de reserves van de Stichting IKB Ei van rechtswege overgegaan naar OVONED. De reserves van het PPE die zijn opgebracht door de primaire eiersector zijn overgedragen aan OVONED. Deze dienen aangewend te worden voor diergezondheid, kwaliteit en voedselveiligheid. De werkzaamheden voor IKB-Ei worden gefinancierd uit deelnemersbijdragen.